Åtkomlighetsverktyg

I Helsingfors stads utredning föreslås att HAM Helsingfors konstmuseum ombildas till stiftelse och placeras i Söderviks gasklockor

27.8.2020 10:17

Bild: Arkkitehdit NRT Oy

Utredningen hade som syfte att förtydliga den roll som stadens konstmuseums utställningsverksamhet, Helsingforsbiennalen och den offentliga konsten har inom Helsingfors konst- och kulturfält och i förhållandet till det internationella fältet. I utredningen föreslås att HAM ombildas till stiftelse och placeras i Söderviks gasklockor och att uppgiften kring helsingforsarnas omfattande konstsamling förstärks. Härnäst behandlas frågan i stadens ledningsgrupp och tillsammans med museets personal.  


Stiftelse som organisationsmodell för konstmuseet
I utredningen som publicerades i dag föreslås att HAM Helsingfors konstmuseum ska omvandlas till en stiftelse, eftersom det skulle göra det möjligt att i större utsträckning planera museets ekonomi och verksamhet på längre sikt samt öka andelen självfinansiering. En betydande del av huvudstadsregionens museer är stiftelser och erfarenheter är positiva. Som organisationsmodell är stiftelsen även en etablerad organisationsmodell inom stadskoncernen. Stiftelsemodellen beräknas kunna öka andelen självfinansiering avsevärt.


Placeringen av konstmuseet i Södervik skulle stödja stadsutvecklingen utanför stadskärnan
Enligt utredningen skulle Söderviksområdet lämpa sig väl för konstmuseets verksamhet. Museets nya placering skulle också gynna stadsutvecklingen vid havet. Gasklockorna skulle med vissa byggtekniska reservationer vara lämpliga för HAM Helsingfors konstmuseum. De kulturhistoriska värdena skulle kunna beaktas på ett bra sätt i genomförandet. I förslaget lyfter man även fram en idé om att lägga till utställningslokaler med partnerverksamhet i planerna.

Som en del av utredningen beställde Helsingfors stadsmiljösektor två alternativa referensplaner inklusive preliminära kostnadsberäkningar:

1) HAM:s utställningsverksamhet skulle finnas i tegelklockan och stödfunktionerna i stålklockan. I detta fall skulle klockornas arkitektur i stor utsträckning förbli oförändrad.​

2) Utrymmena i tegelklockan bibehålls så öppna som möjligt, eftersom rymden inuti klockan möjliggör ett imponerande intryck.​ Då skulle HAM:s utställningslokaler finnas i båda klockorna. Huvuddelen av nybyggnationen skulle utföras i stålklockan, och huvudentrén skulle finnas mellan klockorna.​

I utredningen rekommenderas att en planeringstävling ordnas med målet att hitta den bästa lösningen för att kombinera de unika historiska byggnaderna med konstmuseets verksamhet.


HAM:s verksamhet förtydligas: i uppgifterna förstärks utökandet, upprätthållandet och presentationen av helsingforsarnas konstsamling
HAM ingår i Helsingfors stads kultur- och fritidssektor, och museet är ett av Finlands och Nordens största konstmuseer. HAM:s verksamhet är uppbyggd kring en konstsamling med för tillfället omkring 10 000 verk. Enligt utredningen skulle insamlingen, upprätthållandet och visningen av helsingforsarnas konstsamling – inklusive den offentliga konsten – stärkas i HAM:s verksamhet. HAM skulle ha som uppgift att identifiera och stärka de specifika särdragen hos det lokala konstfältet och lyfta fram dem.​ Konstmuseet skulle vara en sammankallare på såväl den lokala som globala diskussionsplattformen och skulle öka mångfalden genom att inkludera aktörer utanför konstmuseet i verksamheten.

Utredningsarbetet leddes av en styrgrupp under ledning av Tommi Laitio, sektorchef för kultur- och fritidssektorn, och Elina Leskelä, chef för samlingarna på HAM var projektchef för utredningen.