Åtkomlighetsverktyg

HAM Helsingfors konstmuseum blir stiftelse från och med januari 2023

17.11.2022 9:15

Bild: HAM/Maija Toivanen

Helsingfors stadsfullmäktige godkände den 16 november att stadens konstmuseums verksamhet och personal överförs till Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum från och med den 1 januari 2023. I och med ombildningen till stiftelse blir HAM stadens dottersammanslutning som finansieras med bidrag till kulturinstitutioner.

Stiftelsens uppgift är att upprätthålla och utveckla det moderna och internationellt renommerade konstmuseet. Syftet är också att stärka Helsingfors attraktionskraft som en internationell bildkonststad.

”HAM kommer också i fortsättningen att vara Helsingforsbornas eget konstmuseum. Genom att ombilda konstmuseet till stiftelse investerar Helsingfors i museets framtid. Vi vill säkerställa att konstmuseet även framöver har bästa möjliga förutsättningar för att driva en framgångsrik verksamhet och agera smidigt på det nationella konstfältet”, säger Laura Aalto, stf. sektorchef för kultur- och fritidssektorn.

Stiftelsemodellens fördelar

Målet med ombildningen till stiftelse är att förbättra HAM:s verksamhetsförutsättningar. Ombildningen till stiftelse gör det möjligt att planera konstmuseets ekonomi långsiktigt, öka självfinansieringsandelen och för stiftelsens styrelse att ge stöd till konstmuseichefen samt att utveckla ledarskapsmodellen och marknadskommunikationen som en fast del av konstmuseets verksamhet. En självständig förvaltning i stiftelseform ger flexibilitet i ekonomiplaneringen och möjliggör en mer dynamisk prissättning av tjänsterna och utveckling av affärsfunktionerna.

I stiftelsemodellen är HAM:s målsättning att utveckla företagssamarbeten samt partnerskap exempelvis med stiftelser som äger privata samlingar och med privatpersoner. Partnerskap med privata samlingar utökar det mångsidiga utbudet av bildkonst i Helsingfors. HAM:s tjänster kan säljas till samarbetspartner och partnerskap skapas flexiblare, exempelvis kring evenemangsverksamhet.

Konstsamlingen förblir i stadens ägo och stiftelsen förvaltar den med ett separat avtal. Investeringar i konstsamlingen görs även i fortsättningen med kultur- och fritidssektorns anslag. Stiftelsen utökar Helsingfors stads konstsamling och lämnar staden förslag på nya konstverk till samlingarna som antingen köps eller fås som donationer eller på basen av testamenten.

Stiftelsens ekonomi

Helsingfors stad betalar institutionellt stöd på cirka 5,9 miljoner euro per år till Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum. År 2023 uppskattas stiftelsens utgifter att uppgå till ungefär 8,8 miljoner euro. De återstående utgifterna ska täckas med statsandelar och intäkterna från HAM:s egen verksamhet.

Till stiftelsen övergår cirka 60 nuvarande anställda vid HAM och tre personer från kultur- och fritidssektorns förvaltning. HAM:s nuvarande chef Maija Tanninen-Mattila går i pension i slutet av 2022 och Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum har inlett rekryteringen av en ny museichef.

Mer information:

Laura Aalto, stf. sektorchef för kultur- och fritidssektorn, laura.aalto@hel.fi 
Reetta Heiskanen, stf. kulturdirektör för kultur- och fritidssektorn, reetta.heiskanen@hel.fi