Kairos är tid som består.

De experimentella målningarna och installationerna fungerar som en arena för förbiilande ögonblick och atmosfäriska fenomen. Josefina Nelimarkka öppnar med sina verk de världar som vi inte kan direkt observera trots att vi befinner oss mitt i dess förvandling och omedelbara påverkan.

Utställningen är uppbyggd kring det spekulativa tidsbegreppet kairos. Kairos (forngrekiska för ”val av tidpunkt”, ”gynnsamt ögonblick”, på nygrekiska ”väder”) är tid som inte förflyter på samma sätt den mätbara tiden, chronos. Kairos är ett oavbrutet expanderande skeende som sträcker sig i alla riktningar och där varje enskilt ögonblick är blott en synlig möjlighet i ett hav av andra möjligheter som aldrig realiserades.

Verken som tar fasta på förändringar i luften och på betraktarens närvaro erbjuder inblickar i sådana hastigt förbiilande men betydelsefulla ögonblick: finstämt och meditativt synliggörs förstulna och unika tillfälligheter som vi kan stanna upp vid. Skeendet styrs av rådande materie- och energiflöden som påverkar material och teknik. Den oavbrutna processen skapar förändringar i hur utrymmet manifesteras, i realtid.

Utställningen fortsätter i följande dimension som oavbrutet modifieras via en sensor på Tennispalatsets tak som mäter partikelhalten i luften. Förstärkt verklighet (augmented reality, AR) kopplad till sensorns realtidsdata gör partiklarnas osynliga värld synlig: genom unik modellering förvandlas de luftburna partiklarna till levande färger, former och ljud.

Genom samspelet mellan utställningsverken och luftpartiklarna integrerar Josefina Nelimarkka ny forskning i aerosoler och klimatförändringen i sin utställning. Kairos studerar klimatet och materie- och energiflöden mellan markytan och atmosfären i en större tidsskala och väcker kusliga frågor om det potentiella ögonblick då det icke existerande och osynliga blir möjligt.

I samarbete med:
Centret för atmosfärvetenskaper INAR, Helsingfors universitet
Stereoscape, förstärkt verklighet i realtid
Aeromon, sensorteknik
Tapio Viitasaari, piano & tonsättning

Utställningen har understötts av Konestiftelsen, Centret för konstfrämjande och Paulos stiftelse.