Regionalt ansvarsmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum är regionalt ansvarsmuseum i Nyland samt expert på konst och visuellt kulturarv.

HAM erbjuder ett forum för samarbete genom att sammankalla regionens professionella konstmuseer och dela med sig av sin sakkunskap, sina nationella och internationella nätverk samt verksamhetsmodeller som konstaterats fungera bra. HAM främjar också museernas utveckling och samarbete genom att ordna utbildningar, träffar och regionala museidagar om aktuella och nyttiga teman.

Offentlig konst, delaktighet och mångfald är särskilda fokusområden i ansvarsmuseets verksamhet. Det regionala samarbetet utvecklas i samarbete med Museiverket och övriga regionala ansvarsmuseer.

I ansvarsmuseiarbetet strävar man efter öppenhet, digitalisering, främjande av verksamhetssätt som överensstämmer med principerna för hållbar utveckling samt spridning av god praxis.