För museiprofessionella

HAM som regionalt konstmuseum

I Finland finns 16 regionala konstmuseer, som främjar och styr konstmuseernas verksamhet och utvecklar museisamarbetet inom det egna området. HAM verkar som Nylands regionala konstmuseum och arrangerar seminarier, möten, utbildnings- och infotillfällen, samt ger experthjälp inom konstmuseibranschen.

På riksnivå har HAM specialiserat sin verksamhet på frågor kring anskaffning och underhåll av offentlig konst, engagerande publikarbete och tillgänglighet, samt på internationellt samarbete.

Finlands regionala konstmuseer

Utlåning av verk

Registratorerna ansvarar för all utlåning av verk som hör till HAM:s samlingar. Man kan vara i kontakt med dem i alla ärenden med anknytning till låneförfrågningar och -avtal.

Personalens kontaktuppgifter

Bildlån

HAM:s bildarkiv är i huvudsak avsett för medier, forskare och andra museer. Man kan be om bilder från bildarkivet av verk som finns i HAM:s samlingar och om offentliga skulpturer, samt om användningsrättigheter och priser.

Förfrågningar: kuva-arkisto.taimu(at)hel.fi