Förvaltning

I enlighet med instruktionen ansvarar Helsingfors stads konstmuseums direktion och Helsingfors stads konstmuseum, som är underställt direktionen, för stadens bildkonstpolitik och konstmuseiverksamhet samt för andra uppgifter som ålagts dem i enlighet med de godkända målsättningarna.

Läs mer om beslutsfattande i HAM på Helsingfors stads webbplats

Konstmuseets personal- och ekonomiärenden handhas av HAM:s styrelse.

Kontaktuppgifter