Hur och varför anskaffas offentlig konst?

Alla stadsbor har samma rätt att leva i en förträfflig miljö, och HAM hjälper till att säkra denna rättighet. Målet är att placera ut konst jämlikt i alla stadsdelar, samt i nya bostadsområden som inte ännu har offentlig konst.

Sammanlagt finns det över 400 uteskulpturer, miljökonstverk och historiska minnesmärken i Helsingfors. Ungefär 250 hör till HAM:s samling, de finns i stadens parker, längs gator och på torg. På offentliga platser finns även verk som ägs av affärsverk, företag, staten och enskilda personer och som ligger på deras tomter. Minnesmärken förvaltas av Helsingfors stadsmuseum.

Offentliga konstverk är en del av en intressant och vacker stadsmiljö.

HAM anskaffar årligen nya offentliga konstverk för gatuområden och parker, ibland även verk inne i byggnader. Målsättningen är att visa viktig samtidskonst, samt att öka den bebyggda miljöns och det offentliga rummets kvalitet och värde. Avsikten är också att höja invånarnas trivsel samt deras intresse och engagemang för den egna livsmiljön.

I planeringen av nya offentliga konstverk utgår man alltid från verkets placering. Platsen bestämmer bland annat verkets storlek och karaktär. Ofta är verken uttryckligen planerade för platsen. Konstnären kan skapa ett sammanhang mellan verket och dess placering, platsens historia eller någon annan aspekt av miljön kring verket. Konstmuseet kan även införskaffa ett färdigt verk, som placeras på en lämplig plats.

Initiativet till anskaffningen av offentlig konst kan också komma från ett samfund eller ett av stadens ämbetsverk. Ett offentligt verk kan också verkställas genom en tävling för allmänheten eller för inbjudna. Offentliga verk doneras också. I detta fall är HAM med i verkställandet av och placeringen avverket. Donerade verk läggs till konstmuseets samlingar. Konstmuseet ansvarar för de offentliga konstverkens skick och uppehåll samt registreringen av verken.

Donationer