Åtkomlighetsverktyg

Gloets fossil

Alexandersgatan • Helsingfors • Konstnär Tuula Närhinen
Publicerad 2003 • © Konstnären

Längs stenbeläggningen på Alexandersgatans trottoar löper ett 8,5 cm brett kopparband där konstnären graverat in de latinska namnen på organismer från den forna vassbevuxna havsviken. Textbanden i koppar har placerats där Glovikens strandlinje gick i början av 1800-talet. Gatuavdelningen vid Helsingfors stads byggnadskontor och Helsingfors stads konstmuseum anordnade en idétävling om ett miljöverk till den nyreparerade Alexandersgatan.

Tuula Närhinens (f. 1967) förslag Gloets fossil utgick med segern. I samband med reparationerna av Alexen installerade man värmeledningar som håller stenbeläggningen torr och snöfri också på vintern.

Gloet i Helsingfors centrum är en dränerad havsvik. Det marina minnet är nu bevarat i ett konstverk som berättar om områdets historia för fotgängarna. Verkhelheten kommer eventuellt att kompletteras med bilder av delvis redan utdöda organismer som levt i vatten och sankmarker. Bilderna är planerade att gjutas på brunnslocken på området.

GLOETS FOSSIL, verkets texter på latin:

ALEXENS VÄSTRA DEL - GATANS NORDSIDA (när man ser mot Senatstorget):

CLADOPHORA GLOMERATA

CERATOPHYLLUM DEMERSUM

MYRIOPHYLLUM SPICATUM

ABRAMIS BRAMA

RUPPIA MARITIMA

CATABROSA AQUATICA

POTAMOGETON PECTINATUS

ALEXENS VÄSTRA DEL - GATANS SYDSIDA (när man ser mot Senatstorget):

PHALARIS ARUNDINACEA

GAMMARUS ZADDACHI

ASELLUS AQUATICUS

MACOMA BALTHICA

STIZOSTEDION LUCIOPERCA

ZANNICHELLIA PALUSTRIS

ELECTRA CRUSTULENTA

ALEXENS ÖSTRA DEL - GATANS SYDSIDA (när man ser mot Tre smeder):

CAREX NIGRA

BITHYNIA TENTACULATA

CORDYLOPHORA CASPIA

PERCA FLUVIATILIS

POTAMOGETON PERFOLIATUS

ESOX LUCIUS

ALEXENS ÖSTRA DEL - GATANS NORDSIDA (när man ser mot Tre smeder):

LEMNA MINORt

BOLBOSCHOENUS MARITIMUS

ENTEROMORPHA INTESTINALIS

PHRAGMITES AUSTRALIS

MYRIOPHYLLUM SIBIRICUM

Verket ingår inte i HAM Helsingfors konstmuseums samling.

Gloets fossil – Servicekarta

Tuula Närhinen: Gloets fossil, 2003. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum

Tuula Närhinen: Gloets fossil, 2003. Du får inte använda foto i kommersiellt syfte. © Foto: Helsingfors konstmuseum