Kontaktuppgifter

Helsingfors stads kultur- och fritidssektorn är uppdelad på tre servicehelheter: kultur-, idrotts- och ungdomsservicehelheten. Kulturservicehelheten ansvarar för stadens kulturpolitik samt biblioteks-, kultur-, orkester-, musei- och konstmuseiverksamheterna.

HAM Helsingfors konstmuseum tar hand om stadens konstmuseitjänster och konstsamling. Konstmuseet fungerar som regionalt konstmuseum. Konstmuseets enheter är offentlig konst, konstsamling och konstutställning.

Personal