Skip to content

Samlingen av offentlig konst

Akseli Leinonen: Ecology Stone, 2020. Mall of Tripla, Mellersta Böle. © HAM/Sonja Hyytiäinen

Det går att hitta konst på olika håll i Helsingfors: i stadens parker, på gatorna och i skvärerna finns närapå 300 konstverk som ingår i stadens samling av offentlig konst. I stadens halvoffentliga lokaler, såsom skolor, daghem och bibliotek, finns också fler än 200 offentliga konstverk som planerats enkom för byggnaderna i fråga. Dessutom har HAM deponerat 2 500 av sina verk i stadens offentliga byggnader.

HAM förvaltar stadens konstsamling och sköter om stadens historiskt betydelsefulla samling av offentlig konst som fortlöpande utvidgas. HAM har rollen som konstexpert när ny offentlig konst beställs till stadens samling. Du hittar de offentliga konstverken på HAM:s karta över offentlig konst.

Varför offentlig konst

Kirsi Kaulanen: Mare mare, 2023. Fiskehamnen. © HAM/Kirsi Halkola

I offentliga rum kuraterar HAM samtidskonst som avspeglar vår tids värld och dess fenomen men också behandlar tidlösa och universella frågor. Offentlig konst skapar en vacker och intressant stad som väcker diskussion. I det offentliga rummet kommer konsten nära människans vardag och möjliggör att alla jämlikt får möta konst.

Konst i offentliga rum ökar trivseln i den byggda miljön och stärker invånarnas lokala identitet och stolthet. I skolor, daghem och övriga lokaler i staden är konstverken en del av bildkonstfostran. Den offentliga konsten ökar också Helsingfors dragningskraft som en internationell kultur- och bildkonststad.

Alicja Kwade: Big Be-Hide, 2021. Bjälkkajen, Fiskehamnen. © HAM/Maija Toivanen

Hur skaffas offentlig konst?

Majoriteten av Helsingfors offentliga konst finansieras i dag med hjälp av enprocentsprincipen för konst. Enprocentsprincipen innebär att en del av budgeten för offentliga byggnadsprojekt reserveras för konst. Till stadens offentliga byggnader, parker och skvärer beställs nya konstverk som planeras enkom för de här platserna och byggnaderna. Vid anskaffningarna agerar HAM konstexpert och kurator samt koordinerar samarbetet med konstnären, beställaren, planerarna och lokalanvändarna. När verken är klara infogar HAM dem i stadens konstsamling.

Jacob Dahlgren: Early One Morning, Eternity Sculpture, 2019. Fiskehamnen. © HAM/Maija Toivanen

I områdesbyggandet och på stadsförnyelseområden i Helsingfors förverkligas enprocentsprincipen genom att en konstpenning uppbärs av byggherrarna. Den är knuten till antalet kvadratmeter våningsyta och byggrätten. Till exempel i Fiskehamnen har ett omfattande program för offentlig konst genomförts sedan år 2014 och det fortsätter till 2030-talet.

Lasse Juuti: De samtida, 2024 (detalj). Åggelby. © HAM/Maija Toivanen

Helsingfors har följt enprocentsprincipen för konst sedan 1991. Genom beslut om enprocentsprincipen visar städer och övriga offentliga samfund att de förbinder sig till att främja konst och en högklassig byggd miljö. Tack vare det aktiva byggandet är Helsingfors Finlands största beställare av offentlig konst, och också enligt internationella mått en betydande sådan.

Otto Karvonen: Stadens rötter, 2013. Kampens metrostation. © HAM/Maija Toivanen

Konstmuseet beställer också årligen några verk till samlingen med ett separat anslag som inte är knutet till byggnadsprojekten. Med det här anslaget bekostas också konservering och reparation av den offentliga konsten. Anslaget stärker den offentliga konstens regionala jämlikhet, eftersom det möjliggör inköp av konst också till sådana stadsområden där staden inte har pågående byggnadsprojekt och därmed inte heller någon enprocentsfinansiering.

Pekka Kauhanen: Det nationella minnesmärket över vinterkriget, 2017. Kaserntorget. © HAM/Maija Toivanen

Staden får också offentliga konstverk i donation. Eftersom donationerna infogas i Helsingfors konstsamling bedömer HAM donationsförslagen som en del av sin samlingspolicy utifrån samma kriterier för konstnärlig högklassighet och underhåll som för övriga anskaffningar till samlingen. Stadsmiljösektorn bedömer donationsförslagen, till exempel var konstverken kunde placeras och utvärderar övriga praktiska synvinklar. Staden förutsätter därutöver att donatorn förbinder sig till att täcka alla kostnader som uppstår i anknytning till donationsprojektet.

Eila Hiltunen: Sibeliusmonumentet ”Passio Musicae”, 1967. © HAM/Yehia Eweis

Majoriteten av Helsingfors offentliga historiska konstverk har en gång i tiden donerats till staden. Staden bekostar inte personliga minnesmärken, men har bland annat fått minnesmärken över alla Finlands presidenter och en staty över Paavo Nurmi i donation av staten. Också Sibeliusmonumentet, Tre smeder och bland nyare verk exempelvis Det nationella minnesmärket över vinterkriget har erhållits i donation.

Konstnärsval

Tiina Raitanen: Förteckningen, 2022. Utanför Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s byggnad vid Docksstranden. © HAM/Kirsi Halkola

HAM väljer konstnärer till offentliga konstprojekt enligt inbjudningsprincipen. Utgångspunkten för kurateringen är platsen och kontexten för det nya offentliga konstverket. Valet av konstnär diskuteras i arbetsgruppen för vart och ett av projekten. Arbetsgruppen består av HAM:s konstexpert, byggnadsprojektets ledning, planerare och representanter för användarna.

Som bakgrund till valen av konstnärer, kurateringarna och processerna kring den offentliga konsten finns HAM:s samlingspolitiska program. Samlingspolicyn är museets långsiktiga plan för dess målsättningar, tyngdpunktsområden och utvecklingsåtgärder. Samlingspolicyn motiverar mer detaljerat på vilka grunder nya verk skaffas, hur de förvaras, ställs ut, konserveras och dokumenteras och vilka undersökningar som görs om konstverken.

Vi bjuder in konstnärer till varje enskilt projekt för offentlig konst. Vi informerar separat om eventuella konsttävlingar och portfolioansökningar. Om du vill skicka förslag på verk eller din portfolio till oss, var vänlig och använd adressen ham.julkinentaide@hamhelsinki.fi. Vi önskar att du tar kontakt med oss endast via e-post. Tyvärr kan vi inte ge respons på förslagen, men vi tar kontakt om vi vill ha mer information.

Sök