Maiju Salmenkivi: Light Carnival, 2011 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli

I utställningen Föremål emellan presenteras verk som skaffats till HAM:s samling under de senaste tio åren i en dialog med estniska nutidskonstnärers verk. Utställningen grundar sig på kuratorn Denis Maksimovs spelifierade metod. Maksimov har bjudit in fem konstnärer från Estland för att reagera på HAM:s samlingsverk genom att välja ett motpar från sin egen produktion som ska visas vid sidan av verket.

Konstnärerna som förenas genom dialogen mellan verken är Pekka Niittyvirta och Taavi Suisalu, nabbteeri och Sigrid Viir, Maiju Salmenkivi och Merike Estna, Azar Saiyar och Flo Kasearu samt Sauli Sirviö & Johannes Rantapuska och Edith Karlson. Genom sina egna verk presenterar de estniska konstnärerna tolkningar av HAM:s samlingsverk. Deras uppmärksamhet kan ha riktats mot såväl konstverkets innehåll som dess form, färg eller vilken som helst yttre egenskap hos verket.

Innehållet i och formerna för utställningens verk är mångahanda: konstnärerna granskar teknologiskt stödda sätt att observera, minnet och historieberättande samt människors kopplingar till olika platser. Istället för en tematisk ram som förenar verken är utställningens bärande idé att fokusera på konstverk som objekt. Maksimovs utställningskoncept anknyter till ett tänkande som strävar bort från människocentreringen, där man uppmärksammar objektens funktionalitet och växelverkan mellan dem. Också publiken uppmuntras att betrakta verken på nya sätt och att reflektera över att se på konsten som sådan.

Sigrid Viir: Potato-Eye, 2016 / Bild: Courtesy of Sigrid Viir and Temnikova & Kasela gallery

Föremål emellan ställs ut i lokalen HAM mix, där utgångspunkten för utställningarna är museets egna samlingar. Syftet med HAM mix-utställningarna är att skapa en levande växelverkan mellan samlingarna och aktuella teman och kuratoriska tillvägagångssätt. I utställningen som betonar växelverkan mellan konstverken dryftas också tanken om den lokala aspekten som referensram för HAM:s samling. Nutidskonstnärerna som lever och arbetar i Finland och Estland delar en nära kulturell och samhällelig verklighet på båda sidor om Finska viken.

Utställningen har skapats i samarbete med galleriet Temnikova & Kasela i Tallinn.

Flo Kasearu: Animal Chair, from the series AHHaa group, 2021 / Bild: Paul Kuimet