Skip to content

HAM har blivit Ekokompassen-certifierat

1.2.2023

HAM Helsingfors konstmuseum har blivit Ekokompassen-certifierat i enlighet med miljöhanteringssystemet Ekokompassen för sitt sätt att hantera miljöfrågor. 

Ansvarsfullhet och bevarandet av den ekologiska hållbarheten är centrala värderingar för HAM Helsingfors konstmuseum. Museet iakttar miljösystemet Ekokompassen, vilket styr museets strategi och hela dess verksamhet i så miljövänlig riktning som möjligt. År 2020 beslutade HAM att ansöka om att ingå i miljösystemet Ekokompassen som en del av Helsingfors stads miljöarbete för att främja åtgärdsprogrammet Koldioxidneutralt Helsingfors. 

Ekokompassens kvalitetsrevision ansåg att de speciella styrkorna i HAM Helsingfors konstmuseums miljöarbete låg i att hitta skalbara lösningar, personalens engagemang samt resurseffektiviteten, dvs. en smart och effektiv materialanvändning.  

Ekokompassen, som utvecklats av Finlands naturskyddsförbund, är ett system som baserar sig på internationella standarder för miljöledning. Det innehåller 10 miljökriterier som parter som anslutit sig till systemet ska iaktta. Ekokompassen-certifikatet beviljas aktören för tre år åt gången. En kvalitetsrevisor följer upp hur målen har uppnåtts. 

Sök