Skip to content

Tre nya offentliga konstverk för skolmiljö har tillkommit i Helsingfors

5.9.2023

Man Yau: Dear Souvenir, 2023. © HAM/Viljami Annanolli

Tre Helsingforsskolor har begåvats med nyproducerade offentliga konstverk. Man Yaus verk Dear Souvenir har fått sin hemvist på grundskolan och dagiset i stadsdelen Kungseken, Kårböle, Suvi Sysis verk Reflecting i skolan på Kårböle bygata, och Jani Ruscicas verk Begin. Again har färdigställts för Helsingfors språkgymnasiums nya byggnad i Kvarnbäcken.

Man Yau: Dear Souvenir

Man Yaus tvådelade verk Dear Souvenir föreställer en handfläkt som plockats isär. Bronsskulpturen sitter på fasaden till den nya byggnaden för grundskolan och dagiset i Kungseken och den bit keramik som plockats loss från skulpturen är placerad inne i skolan.

Fläkten används traditionellt som ett hjälpmedel för berättande. När en del av den plockas bort och placeras i ett nytt sammanhang plockas också historien som fläkten berättar isär. Enligt Man Yau ger det faktum att fläkten plockas isär symboliskt en möjlighet att skriva om och omtolka berättelserna, att fantisera om nya framtider.

Verket tar på ett mångtydigt sätt upp stereotypiseringen och exotiseringen av andra kulturer i en västerländsk kontext. I verket finns referenser till bl.a. den kinesiska operans masker, barockens blomsterornamentik och kineseriet, dvs. den på 1700-talet anammade europeiska dekorationsstil som imiterade den asiatiska estetiken. Motsvarande selektiva inlån, förenklingar och förlust av originalets multidimensionalitet är kännetecknande för de berättelser som har berättats och som fortfarande berättas om olika kulturer och rasifierade människor.

Verkets titel, Dear Souvenir, väcker kanske motstridiga föreställningar. Konstnären menar att titeln berättar om ”ett betydelsefullt och relevant etymologiskt minne, men samtidigt är verket som platsspecifikt föremål exempel på en stereotypi. Handfläkten är en medförd present och verket i sig en sorts reseminne: ett minne som jag har tagit med mig någonstans ifrån och lämnat på den här platsen.”

I sin konst behandlar Helsingforsbaserade Man Yau (f. 1991) identitet och upplevelsen av exotisering med skulpturen som medel. Hon lånar identifierbara former och situationer i sina skulpturer och kombinerar dem med olika politiserade material, som porslin eller silke. I hennes arbete är de värderingar och den historia som är knutna till de vardagliga föremålen viktiga och genom att bearbeta dessa utforskar Yau värdebegreppen i rasistiska, genusrelaterade och allmänt accepterade narrativ.

Suvi Sysi: Reflecting, 2023. © HAM/Viljami Annanolli

Suvi Sysi: Reflecting

På två stora plywoodskivor i björk har Suvi Sysi ristat in vågliknande mönster för de olika delarna av verket som har placerats i gymnastiksalen respektive matsalen i skolan på Kårböle bygata. Utifrån skivorna har hon tryckt blåskiftande grafiska blad på wenzhou-papper som lagts hoprullade i en genomskinlig låda. Reflecting handlar om samhörighet, interaktion, tid, information och att vara i rörelse. Titeln, på svenska Reflectering binder verket samman med skolmiljön: i skolan blir inlärning och utveckling möjlig genom interaktion med andra.

Interaktionen hänger också ihop med verkets flerdelade karaktär. De olika delarna i den tredelade installationen kommunicerar sinsemellan och är avhängiga av varandra. Verkets träpartier är liksom frigjorda från varandra, som “positiv” och “negativ” av samma abstrakta bild. Medan skivorna i björkfaner i sin tur är en förutsättning för de grafiska bladen. De hoprullade grafiska bladen i lådan refererar till lagring av kunskap respektive bevarande av ett visst ögonblick.

Helsingforsbaserade Suvi Sysi (f. i Nilsiä 1990) utforskar tid, rumslighet, färgens manifestation, form och texturer, ofta i form av installationer. Sysis sätt att arbeta har sitt ursprung inom konstgrafik och pappersbaserade konstverk. Numera arbetar hon även med lera, trä och gips. Sysi jobbar fysiskt och bearbetar verken för hand. i långsam takt. För Sysi är att skapa konst ett sätt att utforska känslor och upplevelser – att röra sig mot outtalade och irrationella områden.

Jani Ruscica: Begin. Again, 2023. © HAM/Viljami Annanolli

Jani Ruscica: Begin. Again

Jani Ruscicas verkshelhet Begin. Again brer ut sig i Helsingfors språkgymnasiums nya byggnad i Kvarnbäcken, utskuren i aluminium eller fasttejpad som figurer på fönstren. Utgångspunkten för verket är de teckensystem och tecken som vi förmedlar, konstruerar och kommunicerar språkliga betydelser med. 

Verkets tecken beter sig dock inte på ett sätt som vi är vana vid De vänder sig bak och fram, förblir halvfärdiga eller tänjs ut till nya dimensioner. Olika varelser och föremål gömmer sig i dem – de är samtidigt både språkliga tecken och föreställande bilder. Ruscica är intresserad av vad som händer när vi försöker tolka den här typen av öppna och nyckfulla tecken vid sidan av de tecken som förekommer i en skollokal och som strävar efter otvetydighet och exakthet. 

I verket ingår också ljud. En algoritmisk, AI-assisterad diktgenerator sänder ut korta dikter i rummet, med verser som hela tiden förändras och vars stoff består av allt det läromaterial som finns i skolan. Den artificiella intelligensen reciterar dikterna slumpmässigt, ett par gånger om dagen, med flera olika röster. Verket upprepas aldrig på samma sätt, utan förändras fortlöpande. Begin. Again inbjuder till att uppleva, tolka och leka: Hur förändras det i skolan använda språket och ordförrådet, vilka nya betydelser och upplevelser skapar verket?

I sitt arbete förenar Jani Ruscica, som föddes i Nyslott 1978 och växte upp i Italien, olika konstnärliga metoder, allt från video- och ljudkonst till performance och från skulptur och muralmålningar till träsnitt. Han söker efter den gemensamma grunden hos konstformerna och utforskar innebördernas förmåga att förändras, representationens och tolkningens beröringspunkter och missbedömningar. Ruscica ifrågasätter kategoriseringar och tudelningar genom att bryta ner gränserna mellan språk, gester och betydelser.  

Verken har finansierats genom Helsingfors stads enprocentsprincip för konst: en del av stadens budget för nybyggnads- eller renoveringsprojekt avsätts för realiserandet av nya offentliga konstverk. De senaste årens livliga byggnation har gjort det möjligt att beställa konst till ett antal offentliga byggnader och utomhusrum i olika delar av Helsingfors. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstsakkunnig i fråga om konstprojekt och verken infogas i Helsingfors stads konstsamling, som kurateras och förvaltas av HAM.

Sök