Skip to content

I den helheten som sprider sig ut över Fiskehamnens område närmar man sig mänsklighetens och teknologins skärningspunkter med hjälp av konst och forskning

15.2.2023

Jenna Sutela ©Ellie Lizbeth Brown, Josefina Nelimarkka ©Aino Luukkanen, Flis Holland ©Flis Holland, Laura Beloff + työryhmä ©HAM/Kirsi Halkola

A Stream Among Streams är en helhet som planerats för det offentliga utrymmet i Fiskehamnen och som breder ut sig i stadsbilden under det kommande årtiondet. I den kuratoriala helheten närmar man sig med hjälp av konst och forskning teknologiska eller virtuella applikationer som en del av stadsplaneringen.

I verken granskas sensorbaserade data, upplevelsemässiga skikt samt mänsklighetens och teknologins skärningspunkter i ett digitaliserat samhälle.

Fyra konstnärer har inbjudits till att utföra helheten: Laura BeloffFlis HollandJosefina Nelimarkka och Jenna Sutela. Konstnärerna närmar sig tematiken via sitt eget konstnärliga arbetssätt. I verken förenas flyktiga och bestående element i stadsrummet, den reella närvarons och den virtuella verklighetens dimensioner, maskininlärning, växelverkan, icke-mänskliga aktörer och system samt sinnes- och sensorbaserade observationer. Det första verket kommer att kunna upplevas i augusti-september 2023.

Helheten har utarbetats och kuraterats av Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi från sektorn för den offentliga konsten i HAM, Helsingfors konstmuseum.

Bakgrunden till den kuratoriala helheten finns i samarbetet som Helsingfors stad startade år 2013 tillsammans med stadens innovationsbolag Forum Virium, vilka koordinerade projektet Fiksu Kalasatama. I projektet Fiksu Kalasatama (2013–2021) omformades Fiskehamnen till ett intelligent modellområde för stadsplanering. Man befrämjade innovations- och experimentverksamhet som stöder en fungerande vardag och lösningar för att nå klimatmålen. Dessutom har samarbete förts tillsammans med Forums Viriums andra forskningsprojekt B.Green. Forum Virium utvecklar framtidens stadslösningar tillsammans med företag, vetenskapssamfund och stadsbor. I Forum Viriums smartstadsprojekt görs pilotstudier för digitala och kolneutrala tjänster som utvecklas gemensamt.

Tack vare samarbetet har konstnärerna vid behov fått sätta sig in i data från Fiskehamnen,  till exempel boendets energianvändning, gångtrafikens och cyklisternas trafikströmmar, avfallsströmmen i rörsystemen, samt utnyttjande av stadsdelens 3D modeller och väderanalyser i stadsplaneringen.

Fiskehamnens miljökonstplan ingår både permanenta och temporära konstverk samt evenemang i samarbete mellan Helsingfors stadskansli, Stadsmiljösektorn, Kultur- och fritids sektorn och HAM Helsingfors konstmuseum. Införskaffandet av verken har möjliggjorts genom procentprincipen som Helsingfors stad följer. Miljökonstprojektet finansieras med hjälp av den avgift per kvadratmeter våningsyta som tas ut av byggherrarna på området.  Efter att de färdigställts kommer verken att införlivas i Helsingfors stads konstsamling som administreras av HAM Helsingfors konstmuseum.

Sök